Privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Via de website www.solevita.online, alsmede via alle gelieerde domeinnamen van Angela Drenth, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solevita acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 juni 2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen (bijzondere) persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij vragen enkele gegevens bij het versturen van een ‘coaching aanvraag’ of bij aanmelding van de nieuwsbrief. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen, te reageren onder een blog of een bericht te schrijven via een contactformulier op diverse pagina’s, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Voor de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van het Nederlandse bedrijf Laposta, die ook de servers in Nederland hebben staan. Tevens voldoen zij aan alle eisen van de AVG en zijn ISO-27001 gecertificeerd.

Wij verwerken van u de volgende gegevens via de website:

 • naam;
 • e-mailadres;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het aanmelden voor een dienst;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het toezenden van inspiratie en informatie.

Bij het aangaan van een dienst (coachingtraject) worden de volgende (bijzondere) gegevens gevraagd:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Adres en woonplaats;
 • Hulpvraag;
 • Gezondheid en leefstijl;
 • Religie en levensovertuiging;
 • Leefomgeving;
 • Geboorte en jeugd;
 • Carrière en werk;
 • Sociale contacten en liefdesrelatie;
 • Financiën (geen cijfers);
 • Persoonlijke ontwikkeling;
 • Hobby’s;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het in kaart brengen van de cliënt en de hulpvraag (intake)
 • Diverse contactmogelijkheden (indien niet bereikbaar)

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.
Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
Facturen dient Solevita 7 jaar te bewaren conform de belastingdienst.

Verstrekking aan derden

Solevita verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden nimmer verkocht.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er een melding getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Google Analytics

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
 • het optimaliseren van onze diensten;

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens worden niet in fysieke vorm vastgelegd. Bij de digitale verwerking worden extra maatregelen genomen door middel van extra wachtwoorden. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar angela@solevita.online.