Disclaimer

Zowel cliënten (coachees) die gebruik maken van de diensten, als bezoekers van deze website, stemmen in met het onderstaande.

Website

De informatie op deze website is bedoeld voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de diensten van Solevita of zich graag laten inspireren en de verantwoordelijkheid over hun eigen leven en gezondheid op zich willen nemen. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Solevita niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Noch kan Solevita er voor instaan dat de website altijd, ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Solevita wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van (de inhoud van) deze website of de diensten, op welke wijze dan ook, of voor onderbrekingen of het wegvallen hiervan. Evenmin garandeert Solevita dat de (inhoud van de) website of elektronische communicatie verzonden door Solevita vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Ieder gebruik van (de inhoud van) deze website is geheel voor eigen rekening en risico. Iedere gebruiker vrijwaart Solevita dan ook van claims (van derden) die op enige wijze verband houden met (enig gebruik van (de inhoud van)) deze website. Pas de gegeven informatie van de Solevita website nooit op eigen houtje toe in je eigen persoonlijke situatie, waarbij wellicht andere unieke factoren een rol spelen. Vraag altijd eerst advies aan Angela of een andere professional. In het geval van gezondheid, raadpleeg altijd uw huisarts en, indien van toepassing, uw behandelend specialist bij ziekte of gezondheidsklachten. Gebruik supplementen, middelen en/of (natuurlijke) medicijnen alleen onder zeer regelmatige begeleiding van uw erkend (orthomoleculair) therapeut en/of arts. Supplementen, middelen en/of (natuurlijke) medicijnen kunnen bij ondeskundig gebruik mogelijk schade aan het lichaam veroorzaken. Solevita is niet verantwoordelijk voor eventuele (lichamelijke) gevolgen na het lezen van gezondheid-gerelateerde informatie op de website.

Alle inhoud op deze website is beschikbaar zoals zij is en zoals zij beschikbaar is, Solevita sluit hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook uit, expliciet of impliciet, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of aangaande de werking van deze website of de inhoud, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Alle informatie (teksten, beeldmateriaal, grafische vormgeving en ander grafisch materiaal) en rechten in verband met, of voorvloeiende uit, (het gebruik van) deze website berusten bij Solevita, of bij derden die hebben ingestemd met publicatie op deze website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Solevita (de inhoud van) deze website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, door te linken, of daarvan afgeleid werk te maken of te gebruiken.

Het feit dat websites van derden via links op deze website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door Solevita. Solevita is niet verantwoordelijk, noch op welke manier dan ook aansprakelijk, voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Diensten

Ieder die gebruik maakt van de diensten van Solevita blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leven, ontwikkeling, gezondheid en de (te maken) keuzes. Solevita kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de resultaten of de gevolgen van de coaching. Solevita wijst door en werkt in bepaalde situaties samen met andere specialisten en professionals. Solevita is niet aansprakelijk voor de werkwijze of resultaten van/bij derden. Raadpleeg in het geval van gezondheidsproblemen te alle tijden een arts. Solevita heeft een meldplicht en dient een uitzondering te maken op het beroepsgeheim bij mogelijk gevaar voor cliënt, betrokkene en of omgeving (bijv. suïcide, mishandeling, ernstig besmettelijke infectieziekte). Solevita kan hierdoor niet aangesproken worden op het beroepsgeheim bij handelen in nood. 

Solevita behoudt zich het recht voor alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder de tekst van deze disclaimer, te alle tijden en zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Heeft u reacties op of vragen en opmerkingen over de website, de inhoud, de informatie en/of deze disclaimer neem dan contact op met Solevita.